Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. 
                                                                                        
1.  NAŠE ÚDAJE 
Kto sme?
Osobné údaje spracúva
Meno: Vydavateľstvo E.J. / E.J. Publishing
Miesto podnikania : Podjavorinskej 5 811 03 Bratislava Slovakia
tel.č.: +421 903 676 093
email: info@ejpublishing.sk​​​​​​​
 (ďalej len „prevádzkovateľ“). 
 
2.  KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE
Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?
Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel: 
Účtovná agenda
Osobné údaje dodávateľov, účastníkov, zákazníkov, príp. ich zástupcov  v rozsahu meno, priezvisko, adresa, spracúvame na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov. 
Marketing
Osobné údaje zákazníkov a účastníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, email, tel. č. na účely priameho marketingu, aby sme vás informovali o našich ponukách, novinkách a akciách. Ak ste naším zákazníkom alebo účastníkom kurzu, právnym základom na ich spracúvanie je náš oprávnený záujem. Ak nie ste naším zákazníkom, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel len s vaším súhlasom. Osobné údaje uchovávame 5 rokov, prípadne kratšie, ak svoj súhlas odvoláte alebo budete namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov. 
Newsletter – záujemca môže poskytnúť súhlas na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely prihlásením sa na newsletter. 
Správa sociálnych sietí
Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky. 
 
3.  SÚHLAS
Osobné údaje spracúvame aj na základe súhlasu dotknutej osoby, a to v prípadoch, ak ich spracúvanie nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo ak to nie je naším oprávneným záujmom. Tieto údaje spracúvame iba počas trvania súhlasu. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať. 
 
4.  OSOBY MLADŠIE AKO 16 ROKOV
Máte menej ako 16 rokov?
Ponuka tovarov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame. 
 
5.   PRÍJEMCOVIA
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.
Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:
–        účtovnícku firmu
–        správcu webu a sociálnych sieti, 
–        poskytovateľa web hostingu.
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje príjemcom v súvislosti s používaním webových aplikácii:
Facebook Pixel
Google Adwords
Mailchimp
 
6.    TRETIE KRAJINY
Kam prenášame vaše osobné údaje?
Osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to do USA v súvislosti s používaním služieb Google a Facebook. Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. 
 
7.    SŤAŽNOSŤ
Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@ejpublishing.sk​​​​​​​. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. 
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk 
 
8.    SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. 
Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy, politiku silných hesiel a šifrovanie. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. 
 
9.   PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Aké máte ako dotknutá osoba práva?
GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov. 
a)   Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 
b)   Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti. 
c)   Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
·       ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
·       odvoláte svoj súhlas;
·       namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
·       spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
·       osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
·       ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
d)   Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:
·       nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
·       ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
·       ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
·       namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 
e)   Právo na prenosnosť údajov
Vzhľadom na to, že vaše osobné údaje nespracúvame v potrebnej elektronickej forme, nie je možné uplatniť právo na prenosnosť údajov. 
f)    Právo namietať
V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí. 
Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť. 
 
10.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Informácie o používaní súborov cookies

Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. 
 
1.     Čo sú cookies?
Cookies sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookies ukladajú naše servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia  (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookies naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie. 
 
2.     Na čo používame cookies?
Naše servery používajú cookies za účelom skvalitňovania služieb a prispôsobenia obsahu web stránky vašim potrebám a preferenciám. Používame ich najmä na:
a)     monitorovanie správneho fungovania webu,
b)     skvalitňovanie poskytovaných služieb,
c)     rozpoznanie a zjednodušenie používania webu pri opätovnej návšteve, 
d)     zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o vašom prístupe a správaní sa na webe,
e)     poskytnutie informácií z okruhu vašich záujmov a potrieb,
f)      prispôsobenie zobrazenia obsahu reklám,
g)     remarketing.
 
Cookies používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia. Tým, že prehliadate túto web stránku súhlasíte s ukladaním cookies na uvedený účel. Zbierané údaje sú anonymné a nevedú k vašej priamej identifikácii. 
 
3.     Aké sú druhy cookies?
Z časového hľadiska používame cookies, ktoré sú dočasné a trvalé.
a)     Dočasné cookies sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte.
b)     Trvalé cookies sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači.
Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookies:
a)    Základné cookies, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje);
b)    Prevádzkové cookies, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);
c)     Funkčné cookies, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané. 
d)    Reklamné cookies, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby. 
 
4.     Ako cookies získavame? 
Cookies získavame v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciach v znení neskorších právnych predpisov len s vašim súhlasom. Súhlas nám poskytujete samotným nastavením vášho prehliadača. 
V prípadoch, kedy sú cookies považované za osobné údaje, spracúvame ich buď bez vášho súhlasu na právnom základe plnenia zmluvy alebo s vašim súhlasom. Súhlas nám môžete poskytnúť zakliknutím „Súhlasím“ na vyskakovacej lište obsahujúcej informácie o cookies. S vašim súhlasom používame cookies na reklamné účely, cielený marketing a remarketing. 
Cookies uchovávame maximálne po dobu 15 mesiacov. 
 
5.     Ako zmeniť ukladanie cookies?
Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookies. Vo svojom prehliadači si môžete cookies zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy. 
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookies nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov
 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Edge:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq
Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 
6.     Cookies tretích strán
Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prepojenie s analytickými nástrojmi Google alebo obsahu Facebook či YouTube. Podmienky používania súborov cookies si môžete prečítať na ich stránkach. 
 
7.     Na koho sa obrátiť?
Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookies na našich web stránkach, kontaktujte nás na emailovej adrese info@ejpublishing.sk​​​​​​​.